แหล่งรวม ธุรกิจ บริษัท ห้างร้าน และ ข้อมูล การท่องเที่ยว ในแถบ อันดามัน
 
เข้าสู่ระบบ G! Builder
เลือกจังหวัด
ข่าวสาร ข่าวทั่วไป ในแถบ อันดามัน ( ภูเก็ต, กระบี่, ระนอง, ตรัง, พังงา, สตูล )

ระนอง, ระนองใช้น้ำมันดีเซลมากกว่าพลังงานด้านอื่นๆ ( ข่าวระนอง )

เมื่อเวลา 09.30 น.วันนี้ (1 พ.ค.) นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดการประชุมสรุปผลการศึกษาการจัดทำกรอบแผนยุทธศาสตร์พลังงานจังหวัดระนอง ซึ่งสำนักงานพลังงานภูมิภาคที่ 11 สุราษฎร์ธานี ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ทำการศึกษาการวางกรอบแผนยุทธศาสตร์พลังงาน จังหวัดระนอง มาตั้งแต่ปี 2548 โดยมีคณะกรรมการพลังงานระดับจังหวัด เข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็น
รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวว่า การจัดทำแผนยุทธศาสตร์พลังงานจังหวัดระนอง ต้องคำนึงถึงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดระนองด้วย เพราะในเดือนมิถุนายนนี้จังหวัดระนองจะมีการเปิดใช้ท่าเรืออย่างเป็นทางการ และในปัจจุบันมีการส่งออกน้ำมันไปยังประเทศเพื่อนบ้านในปริมาณที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งต้องมีการวางแผนในส่วนนี้ด้วยในส่วนของการนำพลังงานทดแทนมาใช้นั้นคิดว่าต้นทุนยังสูงอยู่ ในระยะสั้นไม่คุ้มค่าต่อการลงทุน
ด้านที่ปรึกษาโครงการจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวว่า จากการศึกษาพบว่าจังหวัดระนองมีการใช้พลังงานพาณิชย์ จากน้ำมันดีเซลหมุนเร็วมากที่สุดร้อยละ 43.59 รองลงมาคือ ไฟฟ้า ร้อยละ 31.48 น้ำมันเบนซิน 91 ร้อยละ 10.38
ส่วนการใช้พลังงานทดแทน มีการใช้เศษยางพารามากที่สุดร้อยละ 65.08 รองลงมา คือ ไฟเบอร์ปาล์ม ร้อยละ 26.34 และถ่าน ร้อยละ 5.36
ส่วนสาขาที่ใช้พลังงานพาณิชย์มากที่สุด คือ สาขาคมนาคม ร้อยละ 26 เกษตรกรรมร้อยละ 24 อุตสาหกรรมร้อยละ 23 ที่อยู่อาศัย ร้อยละ 15 พาณิชย์และบริการ ร้อยละ 4 ส่วนราชการ ร้อยละ 1 และอื่น ๆ ร้อยละ 7 ส่วนการใช้ไฟฟ้า พบว่า ภาคอุตสาหกรรมมีปริมาณการสูงสุดถึงร้อยละ 37 รองลงมาคือ ภาคที่อยู่อาศัยร้อยละ 32 และภาคพาณิชยกรรมและบริการ ร้อยละ 14
นายสมเจตน์ สว่างเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานพลังงานภูมิภาคที่ 11 กล่าวว่า โครงการนำร่องที่มีการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในปัจจุบัน ได้แก่ โครงการไบโอดีเซลเพื่อชุมชน โครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ โครงการอบแห้งผลิตภัณฑ์ โอท็อป และ เอสเอ็มอี ด้วย แสงอาทิตย์ โครงการผลิตไฟฟ้าจากแก็สชีวภาพจากน้ำเสียของโรงงาน เป็นต้น

ข้อมูลจาก : ผู้จัดการออนไลน์

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
ทะเบียนพาณิชย์อีเลคทรอนิคส์ เลขที่ 8373549000215