แหล่งรวม ธุรกิจ บริษัท ห้างร้าน และ ข้อมูล การท่องเที่ยว ในแถบ อันดามัน
 
เข้าสู่ระบบ G! Builder
เลือกจังหวัด
ข่าวสาร ข่าวทั่วไป ในแถบ อันดามัน ( ภูเก็ต, กระบี่, ระนอง, ตรัง, พังงา, สตูล )

ระนอง, ระนองดึงประชาชนปราบทุจริต ( ข่าวระนอง )

จังหวัดระนอง ดึงประชาชนเป็นหูเป็นตาให้หน่วยงานรัฐป้องกันปราบปรามการทุจริต
เมื่อเวลา 09.00 น.วันนี้ (10 พ.ค.) นายเมฆินทร์ เมธาวิกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนาโครงการมีส่วนร่วมของประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดระนอง ปี 2549
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดระนอง ได้มีส่วนร่วมในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่รัฐของรัฐในพื้นที่จังหวัดระนอง ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส ระนอง โดยผู้เข้าสัมมนาได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับเรื่อง การทุจริตและประพฤติมิชอบในสังคมไทย การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท เพื่อราชการและประเทศไทยใสสะอาด การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ แบ่งกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงาน ก.พ.กรมประชาสัมพันธ์ และสำนักงาน ป.ป.ช.
ผู้ว่าราชการการจังหวัดระนอง กล่าวว่า การทุจริตคอร์รัปชันที่เกิดขึ้นทุกระดับ เป็นขบวนการที่ร่วมมือกันทั้งข้าราชการ นักการเมือง และเอกชน ซึ่งมีข่าวคราวให้เห็นอยู่เป็นระยะ หรือแม้แต่การเลือกตั้ง ส.ส.ที่ผ่านมา ก็ยังมีปัญหา การทุจริตของข้าราชการมีหลายรูปแบบทั้งทุจริตเวลาราชการ ทุจริตงบประมาณ ผลประโยชน์ทับซ้อน ทุจริตเชิงนโยบาย เป็นต้น การดำเนินการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ตามตัวชี้วัดในรอบปี 2548 ที่ผ่านมา ของจังหวัดระนอง ยังไม่บรรลุผลเท่าที่ควร เพราะไม่ได้สรุปว่า ได้มีการลดการทุจริตคอร์รัปชันลงมากน้อยเพียงใด ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาโดยเฉพาะภาคประชาชน จะได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้าราชการมากขึ้น และจะได้รู้ว่าเอกชนรายใดมีส่วนร่วมในการทุจริตกับข้าราชการอย่างไรบ้าง

ข้อมูลจาก : ผู้จัดการออนไลน์

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
ทะเบียนพาณิชย์อีเลคทรอนิคส์ เลขที่ 8373549000215