แหล่งรวม ธุรกิจ บริษัท ห้างร้าน และ ข้อมูล การท่องเที่ยว ในแถบ อันดามัน
 
เข้าสู่ระบบ G! Builder
เลือกจังหวัด
ข่าวสาร ข่าวทั่วไป ในแถบ อันดามัน ( ภูเก็ต, กระบี่, ระนอง, ตรัง, พังงา, สตูล )

ระนอง, ระนองดึงประชาชนตรวจสอบการทุจริต ( ข่าวระนอง )

ซีอีโอระนองดึงประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐเป็นหูเป็นตาตรวจสอบและป้องกันและปราบปรามการทุจริต
นายเมฆินทร์ เมธาวิกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวว่า จังหวัดระนองได้จัดทำโครงการมีส่วนร่วมของประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจังหวัดระนอง ปี 2549 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในจังหวัดระนองได้มีส่วนร่วมในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐของรัฐในพื้นที่จังหวัดระนอง โดยกำหนดจัดการสัมมนาในวันที่ 10 พฤษภาคม 2549 ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซสระนอง
ผู้ว่าราชการการจังหวัดระนอง กล่าวว่า ผู้เข้าสัมมนาจะได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับเรื่อง การทุจริตและประพฤติมิชอบในสังคมไทย การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ แบ่งกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผู้ที่สนใจสามารถแจ้งความจำนงเข้าร่วมสัมมนาได้ที่สำนักงานจังหวัดระนอง โทร. 0-7781-1123

ข้อมูลจาก : ผู้จัดการออนไลน์

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
ทะเบียนพาณิชย์อีเลคทรอนิคส์ เลขที่ 8373549000215