แหล่งรวม ธุรกิจ บริษัท ห้างร้าน และ ข้อมูล การท่องเที่ยว ในแถบ อันดามัน
 
เข้าสู่ระบบ G! Builder
เลือกจังหวัด
ข่าวสาร ข่าวทั่วไป ในแถบ อันดามัน ( ภูเก็ต, กระบี่, ระนอง, ตรัง, พังงา, สตูล )

ภูเก็ต, ท้องถิ่นภูเก็ตดึงโรงเรียนร่วมแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ( ข่าวภูเก็ต )

สถานศึกษา 30 แห่งตั้งธนาคารวัสดุรีไซเคิลประสบความสำเร็จ อบจ.ภูเก็ตขยายผลดำเนินการเพิ่มอีก 12 แห่งแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
นายแพทย์โกศล แตงอุทัย ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงการจัดตั้งธนาคารวัสดุรีไซเคิลในสถานศึกษา และการจัดทำฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนว่า จากผลการดำเนินงานด้านการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมในปีที่ผ่านมา ซึ่งดำเนินการโดยมูลนิธิเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและพลังงาน และร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต และโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 30 โรงเรียน
โดยการสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ประสบผลสำเร็จในระดับสูง เนื่องมาจากการร่วมมือร่วมใจของหลายๆ ฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมให้การตอบรับและดำเนินกิจกรรมด้วยดี ทั้งในด้านนโยบาย และการปฏิบัติ
จากผลการดำเนินงานดังกล่าว ทาง อบจ.ซึ่งตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่เยาวชน จึงมอบหมายให้ทางกองช่างและมูลนิธิเพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้การดำเนินกิจกรรมจะแบ่งเป็น 2 ส่วนด้วยกันนั่นคือการติดตามการดำเนินงานกิจกรรมธนาคารวัสดุรีไซเคิลในโรงเรียนที่เปิดดำเนินการในปีที่แล้วอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งขยายกิจกรรมไปสู่โรงเรียนที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมกิจกรรมในปีนี้ 12 โรงเรียน
ส่วนที่ 2 คือ การทำกิจกรรมการจัดทำฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมในโรง เรียน โดยมีโรงเรียนนำร่องจำนวน 15 โรงเรียน การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวนี้เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับเยาวชนและกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดการขยะมูลฝอยและรักษาสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ทั้งเป็นการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ปัญหา และการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
สำหรับการดำเนินนั้น ทาง อบจ.ได้จัดให้มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแก่โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมธนาคารวัสดุรีไซเคิลในปีนี้ 12 แห่ง และกิจกรรมการจัดทำฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมในปีที่ผ่านมาให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้รับทราบ ซึ่งจะมุ่งเน้นประเด็นเรื่องรูปแบบการดำเนินกิจกรรม ผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมด้านการจัด การขยะมูลฝอยภายในโรงเรียนและการจัดทำฐานข้อมูลสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในเรื่องของสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียน และนำไปสู่การจัดการขยะมูลฝอยทั่วทั้งจังหวัดภูเก็ตต่อไป ซึ่งจะทำให้การแก้ไขปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อมของจังหวัดภูเก็ตประสบความสำเร็จ และเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน

ข้อมูลจาก : ผู้จัดการออนไลน์

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
ทะเบียนพาณิชย์อีเลคทรอนิคส์ เลขที่ 8373549000215