แหล่งรวม ธุรกิจ บริษัท ห้างร้าน และ ข้อมูล การท่องเที่ยว ในแถบ อันดามัน
 
เข้าสู่ระบบ G! Builder
เลือกจังหวัด
ข่าวสาร ข่าวทั่วไป ในแถบ อันดามัน ( ภูเก็ต, กระบี่, ระนอง, ตรัง, พังงา, สตูล )

ภูเก็ต, คนภูเก็ตรวมพลังรณรงค์จี้กลุ่มบุคคลหยุดทำร้ายปท.ไทย ( ข่าวภูเก็ต )

คนภูเก็ตรวมพลังรณรงค์ให้คนไทยร่วมกันยุติความรุนแรง หยุดทำร้ายประเทศไทย

วันที่ 4 พ.ค.52  ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดภูเก็ตนายวิชัย ไพรสงบ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นำข้าราชการ พนักงานราชการ และประชาชน ร่วมชุมนุมโดยสงบและสันติ ในโอกาสรณรงค์ให้คนไทยร่วมกันยุติความรุนแรงจากความขัดแย้ง ตามโครงการหยุดทำร้ายประเทศไทย

นายวิชัย กล่าวว่า ตามที่สถาบันพระปกเกล้า ในฐานะเครือข่ายหยุดทำร้ายประเทศไทย ได้ขอความร่วมมือให้ส่วนราชการจัดกิจกรรมชุมนุมโดย สงบ สันติ และรณรงค์ให้คนไทยร่วมกันยุติความรุนแรงจากความขัดแย้ง ในวันที่ 4 พฤษภาคม 52 พร้อมกันทั่วประเทศ

ในโอกาสนี้จึงได้นำปฏิญญาประชาชน ไม่ทำร้ายประเทศไทย ไม่ใช้ความรุนแรงของสมาคมนักข่าวและนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ประกอบด้วย การขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายหยุดทำร้ายประเทศไทย หยุดใช้ความรุนแรงทั้งทางกาย ทางวาจา ความเห็นแตกต่างกันทางการเมืองเป็นเรื่องปกติในระบอบประชาธิปไตย แต่ต้องไม่ใช้ความรุนแรง ขอยืนยันว่า การชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธตามรัฐธรรมนูญเป็นสิ่งที่กระทำได้ ขอวิงวอนให้ทุกฝ่ายเคารพเสรีภาพของผู้อื่นและกฏหมาย ไม่อ้างเสรีภาพ ในระบอบประชาธิปไตยของตนมาละเมิดเสรีภาพของผู้อื่นและไม่เคารพกฏหมายบ้านเมือง

ขอเรียกร้องให้คู่กรณีที่ขัดแย้งกันหาทางออกให้ความขัดแย้งนี้ โดยสันติวิธี ขอให้ผู้นำทางการเมืองทั้งในอดีตและปัจจุบัน พรรคการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรและสามชิกวุฒิสภา และบุคคลทั้งหลาย ที่กำลังทำตนเป็นผู้ปลุกปั่นประชาชนให้เกิดความเกลียดชังซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์ทางการเมืองของตนและของกลุ่ม หยุดทำการกระทำนอกวิถีประชาธิปไตยที่นำชาติไทยไปสู่หายนะ

รวมทั้งขอเรียกร้องให้ยุติการจาบจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์ และยุติการใช้สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นข้ออ้างเพื่อประโยชน์ทางการเมืองส่วนตนหรือส่วนกลุ่ม เพราะพระมหากษัตริย์ทรงอยู่เหนือความขัดแย้งทางการเมืองทั้งปวง

ขอเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทำหน้าที่ของตนเองตามกฏหมาย ไม่นิ่งดูดาย ไม่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของตน และการบังคับใช้กฏหมายต้องเป็นไปด้วยความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ มีมาตรฐานเดียวในการใช้กฏหมายกับทุกฝ่าย ทุกผู้ ให้สมกับที่เจ้าหน้าที่เหล่านั้นได้ เงินเดือนเลี้ยงชีพจากภาษีอากรของประชาชนทุกคนในประเทศนี้ ขอวิงวอนให้สื่อมวลขนรักษาจรรยาบรรณ โดยไม่ใช้สื่อซึ่งเป็นพาหะนำข่าวสารที่ถูกต้องไปยังประชาชน เพื่อประโยชน์ทางการเมืองหรือเศรษฐกิจของตนเองหรือกลุ่ม และละเว้นการแสดงความคิดเห็นในลักษณะที่สร้างความเกลีดชังให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชนด้วยกันเอง

ขอเรียกร้องให้ผู้สนับสนุนทางการเงินหรือประโยชน์อื่น ให้เกิดการปลุกปั่นประชาชนให้เกิดความเกลียดชัง แบ่งฝ่ายยุติการให้การสนับสนุนทางการเงินหรือประโยชน์อื่นแก่ผู้ปลุกปั่นประชาชนให้เกิดการแบ่งขั้ว ขอเรียกร้องให้รัฐบาลทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา โปร่งใส ในวิถีทางรัฐธรรมนูญและกฏหมายไม่เลือกปฏิบัติ มีมาตรฐานเดียว ในการักษาความศักดิ์สิทธิ์ของนิติธรรม และต้องเปิดโอกาสให้สังคมสามารถตรวจสอบการกระทำทุกอย่าง ที่ถูกกล่าวหาหรือถูกตั้งข้อสงสัยได้อย่างเต็มที่

ขอให้ประชาชนทุกคน ทุกผู้ซึ่งมีความรักชาติที่เห็นด้วยหับแนวทางนี้ เผยแพร่ปฏิญญาฉบับนี้ไปยังเครือข่ายและผู้ที่รู้จักมักคุ้นและร่วมกันลงชื่อในปฏิญญาประชาชน ฉบับนี้ในบัญชีแนบท้ายเพื่อนำปฏิญญาประชาชนและรายชื่อผู้สนับสนุนส่งไปยังบุคคลทุกฝ่ายที่กำลังขัดแย้งกัน

ทั้งนี้เชื่อว่าเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของประชาชนส่วนใหญ่ในสังคม ที่ไม่นิ่งดูดายเท่านั้นที่จะระงับยับยั้งเภทภัย และหายนะของบ้านเมืองที่กำลังคืบคลานเข้ามาได้ ในทางตรงกันข้ามถ้าประชาชนส่วนใหญ่ในสังคมยังเพิกแฉย เมื่อหายนะแลความรุนแรงที่นำมาซึ่งการหลั่งเลือดและน้ำตาเกิดขึ้น ผู้ที่รับผลร้ายก็คือประชาชนทั้งประเทศ ไม่เว้นแต่ผู้เดียว

ข้อมูลจาก : ผู้จัดการออนไลน์

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
ทะเบียนพาณิชย์อีเลคทรอนิคส์ เลขที่ 8373549000215