แหล่งรวม ธุรกิจ บริษัท ห้างร้าน และ ข้อมูล การท่องเที่ยว ในแถบ อันดามัน
 
เข้าสู่ระบบ G! Builder
เลือกจังหวัด
ข่าวสาร ข่าวทั่วไป ในแถบ อันดามัน ( ภูเก็ต, กระบี่, ระนอง, ตรัง, พังงา, สตูล )

ภูเก็ต, ปิดฉากแล้วประชุมสภา รมต.ศีกษา-รัฐมนตรีศึกษาอาเซียน ( ข่าวภูเก็ต )

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - การประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 44 และการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียนครั้งที่ 4 ปิดฉากลงแล้วอย่างเป็นทางการ โดยในที่ประชุมให้การรับรองแผนการดำเนินงานของอาเซียนภายใต้โครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน

สำหรับการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 44 และการประชุมรัฐมนตรีศึกษาอาเซียนครั้งที่ 4 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 5-8 เม.ย.52 ที่โรงแรมเชอราตันแกรนด์ลากูน่า ภูเก็ต ในโอกาสที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทยดำรงตำแหน่งประธานสภารัฐมนตรีศึกษาอแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ ซีเมค และประธานรัฐมนตรีศึกษาอาเซียนในปี 2552 เป็นลักษณะของการประชุมคู่ขนานระหว่างกันได้เสร็จสินลงแล้วอย่างเป็นทางการ

โดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทย กล่าวถึงผลสรุปของการประชุมในส่วนของรัฐมนตรีศึกษาอาเซียนว่า การประชุมครั้งนี้มีรัฐมนตรีศึกษาอาเซียนทั้ง 11 ประเทศเข้าร่วมประชุม และที่ประชุมมีมติให้รับรองแผนการดำเนินงานของอาเซียนภายใต้โครงการ คือ รายงานข้อมติของการประชุมอาเซียนที่เกี่ยวข้องในด้านการศึกษา ข้อเสนอแนะจากการประชุมและรายงานการประชุมจากการประชุมสัมมนาระดับภูมิภาคครั้งที่ 1 เรื่อง การเสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาเพื่อบรรลุเป้าหมายการสร้างประชาคมอาเซียนที่เอื้ออาทรและร่วมแบ่งปัน

โครงการประเมินผลหลักสูตรอาเซียน ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายระดับอุดมศึกษาของประเทศอาเซียน+3 ความร่วมมือด้านการศึกษาภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน+3 ความร่วมมือด้านการศึกษาภายใต้กรอบความร่วมมือเอเชียตะวันออก รายงานผลการดำเนินการและการแก้ไขกฎบัตรเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน

สำหรับผลการประชุมสภารัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครั้งที่ 44 หรือซีเมคนั้น ทางสภาซีเมคได้ร่วมกันพิจารณาอนุมัติการดำเนินโครงการและงบประมาณของสำนักเลขาธิการซีมีโอ ตลอดจนศูนย์และโครงการระดับภูมิภาคของซีมีโอที่ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกในภูมิภาคในบริบทต่างๆ โดยเห็นชอบดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอ

ได้แก่ การจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคด้านการศึกษาพิเศษที่ประเทศมาเลเซียเพื่อเพิ่มศักยภาพครู นักการศึกษา และเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานด้านการศึกษาพิเศษหลักสูตรระยะสั้น การจัดตั้งศูนย์ การพิจารณาข้อเสนอการจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคที่ประเทศอินโดนีเซีย การรับรองให้มหาวิทยาลัยซุกกูบาเป็นสมาชิกสมทบขององค์การซีมีโอ

ขณะเดียวกัน สภาซีเมคได้รับทราบการดำเนินโครงการต่างๆ เพิ่มเติมอีก คือ โครงการการใช้ภาษาแม่สำหรับสื่อการสอน โครงการความร่วมมือระหว่างซีมีโอและสหประชาชาติในการพัฒนาคุณภาพของน้ำ และการพัฒนาสุขอนามัยในโรงเรียนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งโครงการจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มด้อยโอกาสในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ข้อมูลจาก : ผู้จัดการออนไลน์

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
ทะเบียนพาณิชย์อีเลคทรอนิคส์ เลขที่ 8373549000215